020 2567 5994 / 09370077144 events@deccangymkhana.org

The Gandhinagar Club

Address:
73, Fourth Main Road, Gandhinagar Adyar, Chennai – 600020.
City:
Chennai
State:
Phone:

044 – 24910796, 24902005, 24902006