020 2567 5994 / 09370077144 events@deccangymkhana.org

Sindhi Society Gymkhana

Address
Sindhi Society, Plot No.192, Behind Vivek Darshan (H.O. Jankalyan Bank), Hemu Kalani Road, Near Bhakti Bhawan Chembur (E), Mumbai - 400071.
City
Mumbai
Phone

022 - 25291833, 25234528.