020 2567 5994 / 09370077144 events@deccangymkhana.org

Shivaji Park Gymkhana

Address
Shivaji Park, Keluskar Road, Dadar, Mumbai - 400028
City
Mumbai
Phone

022 - 24453811, 24443799

shivajiparkgymkhana1909@gmail.com, info@shivajiparkgymkhana.com

Billiards, Cards, Gym, TT, Tennis, Restaurant, Cricket

Fax
022 - 24448650