Navi Mumbai Merchant`s Gymkhana

Navi Mumbai Merchant`s Gymkhana
Plot No – 49/50, Sector – 14, Vashi, Navi Mumbai – 400703
Navi Mumbai

022 – 27888581 / 27652221.