Sindhi Society Gymkhana

Sindhi Society Gymkhana
Sindhi Society, Plot No.192, Behind Vivek Darshan (H.O. Jankalyan Bank), Hemu Kalani Road, Near Bhakti Bhawan Chembur (E), Mumbai – 400071.
Mumbai

022 – 25291833, 25234528.