Nairobi Gymkhana

Nairobi Gymkhana
P. O. Box – 40895 – 00100 Nairobi, Kenya
Nairobi

020 – 2655041 / 2, 0727531458, 0733401340