Ambassy Club

Ambassy Club
1500 Central Huai Hai Road, Shanghai 200031
Shanghai